21.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    A akú zodpovednosť máme pred Pánom Bohom!... Ak by sme využili milosti, mohli by sme sa stať svätými a povzbudiť do toho dobrým príkladom aj iných. A príklady tiahnú. Istý lekár z Nagasaki mi rozprával, že sa obrátil vďaka správaniu kresťanov. Nebolo mu treba viesť dišputy ani dávať sa presviedčať. Príklad zavážil viac než všetky dišputy a presviedčania.

~sv. Maximilián Kolbe ~

06.11.2004 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť356 reakcie0
(Share 230 0)


„Vy teda buďte dokonalí...“ (Mt 5, 48)

Raduj sa, blažený Pavol

      V každom hlavnom meste štátov celého sveta zvyknú mať hrob neznámeho vojaka. Je to hrob vojaka, ktorý padol na fronte za vlasť. Aj keď jeho totožnosť nemohli zistiť, domov ho doviezli ako hrdinu a pochovali ho na významnom mieste, kde si ho národ uctieva. Keď mesto navštívia cudzí vysokí hodnostári, obyčajne kladú veniec na jeho hrob. Táto úcta pravda patrí nielen jemu, ale i všetkým známym i neznámym hrdinom, ktorí padli za vlasť a ktorým za slobodu sú vďačné všetky pokolenia.
      Ak nazrieme do ktoréhokoľvek cirkevného kalendára, nájdeme tam mnoho mien mužov i žien, ktorých si Cirkev uctieva ako svätých. Ba dokonca ich spomienke je venovaný aj jeden deň – Všetkých svätých. V tomto dni si Cirkev uctieva aj tých, ktorých mená nepoznáme, ale ktorí svojou cestou došli k svätosti.
      Pre nás je to vždy príležitosť poučiť sa, že aj my môžeme dôjsť k svätosti, každý na svojom mieste, aj keď nebudeme stáť na oltári. Je to nakoniec želanie Ježiša Krista: „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5, 48). Svätým sa má a môže stáť každý na svojom mieste, všade tam, kde nás postavil Boh: v rodine, na ulici, na pracovisku i na ihrisku... Svätým sa nemusí stáť len kňaz či rehoľná sestra, ale každý, kto žije podľa Božej vôle. Svätí, ktorých si každý deň uctievame, sú nám v tom príkladom. Všetci by sme si mali položiť otázku, ktorú si kládol veľký cirkevný učiteľ sv. Augustín pred svojím obrátením: „Mohli to iní, mohli to iné, prečo nie ty, Augustíne?“
      V roku 1950 bola za svätú vyhlásená Mária Gorettiová, 12-ročná mučenica za čnosť čistoty. Po slávnostnom výroku pápeža Pia XII. bol v bazilike odhalený obraz novej svätice a jej prítomná matka zvolala: „Môj Bože, to je naša Marienka? Je to možné? Svätá! V nebi!“
      Podľa sv. Pavla všetci sme povolaní k svätosti: „Lebo to je Božia vôľa, vaše posvätenie“ (1 Sol 4, 3).To nám pripomína aj Vieroučná konštitúcia Druhého vatikánskeho koncilu o Cirkvi, že „v Cirkvi sú všetci povolaní k svätosti, či už patria k hierarchii, alebo sú pod jej vedením“ (39). Všetci veriaci, v každom stave a postavení sú povolaní k plnosti kresťanského života a k dokonalosti v láske. O dosiahnutie tejto dokonalosti máme sa usilovať všetkými silami, ktorými nás obdaroval Ježiš Kristus.
      Sv. Ivovi z Kemartinu (1235-1303), patrónovi právnikov, jeho zbožná matka mu často hovorievala, že na svete niet väčšej hodnosti, než stáť sa svätým. Keď sa jej opýtal, ako sa človek stane svätým, odpovedala mu, že pán Boh každého človeka stvoril na to, aby bol svätým. A že svätým sa stane, ak bude milovať Pána Boha, ak bude svedomito zachovávať jeho prikázania a z lásky k nemu bude milovať aj svojho blížneho.
      Aj sv. František, autor Filotey, upozorňoval, že svätosť nie je rezervovaná len pre pustovníkov, kňazov, či rehoľníkov. Píše: „Je to omyl, ba povedal by som blud, keď niekto tvrdí, že nábožnosť nemá miesto medzi bohatými, v obchode, v úrade, v dielňach, v továrni medzi robotníkmi, alebo v kasárňach medzi vojakmi“ (1, 3). Nikto nemá monopol na svätosť.
      Ak po našich farnostiach putujú ostatky blahoslaveného biskupa-mučeníka Pavla Gojdiča, pamätajme, že máme v ňom veľký príklad. „Bol to človek, ktorý nemal osobných nepriateľov, lebo aj tí, ktorí ho zo zásady nenávideli, spoznajúc ho bližšie, obľúbili si ho, pomáhali mu, obdivovali ho a kapitulovali pred jeho dobrotou“ (DL 7). Už v čase jeho pozemského života ho nazývali biskupom zlatého srdca. Bol starostlivým otcom sirôt a pomocníkom beznádejných. Z lásky ku Kristovi a k Cirkvi pretrpel mnoho utrpenia. Ani strach, ani muky, ani väzenie nedokázali narušiť jeho vieru. Stojí vysoko nad nami, ale nesmieme sa zľaknúť tejto výšky. Aj on žil v tomto svete, aj on bol krehký. Ale dokončil svoj boj, a dosiahol veniec spravodlivosti. Teraz ho oslavujeme ako jasnú hviezdu a perlu našej cirkvi. Prosme ho o príhovor, aby sme krok za krokom uskutočňovali tie blahoslavenstvá a rady, ktoré nám Ježiš predložil vo svojej Reči na vrchu.
      Presvätý Kráľu, ty si z nesmiernej lásky pre našu spásu vylial svoju krv, zmiluj sa nad nami a udeľ pokoj svojej svätej Cirkvi, zachovaj ju pevnú na skale pravej viery a chráň ju pred smrteľnými útokmi a nešťastím. Na príhovor blaženého biskupa a mučeníka Pavla prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet