15.február 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Hovoriť pravdu často môže znamenať kritiku. Ale celá pravda vždy obsahuje aj nový návrh.

~BERTOLD BRECHT~

06.11.2004 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť435 reakcie0
(Share 174 0)


3. Blažený Pavol, ty si všetkých udivoval príkladom svojej jednoduchosti, pokory a lásky...

Raduj sa, blažený Pavol

      Myšlienky:

       „Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré...“ (Rim 8, 28).
      „Kto nám vlastne prekáža v tom, aby sme konali to, čo očakávame od iných?“ (Kurtmartin Magiera).
      „Pane, svätý Otče,... teba oslavujú zástupy svätých, a keď korunuješ ich zásluhy, korunuješ svoje dary“ (Rímsky misál, prefácia O svätých I.)
      „Každý človek prirodzene túži po vedomostiach, ale čo osožia vedomosti bez bázne Božej?“ (NK I., 2, 1).
      „Preto v tebe staviam, Pane Bože, všetku svoju nádej a útočište, na teba skladám všetky svoje trápenia a súženia, lebo vidím, aké slabé a neisté je všetko, čo je mimo teba“ (NK III., 29, 13).


      Príklady:

      Biskup ThDr. Bazil Hopko spomína charakteristickú črtu biskupa Pavla, ktorá ako magnet priťahovala nielen jeho, vtedy ešte študenta (r. 1923), ale aj mnoho iných – prekrásne a zbožne slúžil svätú liturgiu. Vyjadril sa takto: „Keď nemal miništranta, rád som mu posluhoval. Vidiac jeho anjelskú zbožnosť, považoval som za veľké šťastie, že som hodný mu miništrovať“ (DL 27).
      *
      Len čo sa otec Pavel stal biskupom, hneď rozvinul širokú akciu návštev svojich početných farností. Všade zanechal po sebe milú spomienku. Ešte dodnes si spomínajú ľudia na jeho krátke, ale milé chvíle prežité spolu so svojím biskupom. Azda niet u nás dediny, kde by ešte aj dnes nespomínali na návštevu svojho dobrého biskupa, hoci odvtedy už uplynuli desiatky rokov. Farníci, často povzbudení prívetivosťou a skromnosťou svojho biskupa, nadobudli viac sebaistoty, osmelili sa a rozhovor sa menil na úprimný a otvorený dialóg. Všetci spomínajú na neho ako na dobrého človeka, ako na svätca (DL 99).
      *
      Kňaz Dr. S. Knap spomína, že sa chystal odslúžiť svoju prvú svätú liturgiu v Bazilike sv. Petra v Ríme, avšak jeho dohovorený miništrant sa nedostavil na určenú hodinu. Už bol najvyšší čas začať. Práve vtedy tam prišiel biskup P. Gojdič, ktorý sa vtedy zdržiaval v Ríme. Keď uvidel ustarosteného otca Knapa, povedal: „Nebuďte zarmútený, otče, budem vám miništrovať pri Službe Božej!“ Tak aj bolo, biskup miništroval kňazovi, ktorého sotva raz videl (DL 110).
      *
      Dr. Marián Potaš, OSBM, si na biskupa Pavla spomína takto:
      My, ktorí sme ho videli ešte na slobode a žili spolu s ním, vždy sme obdivovali jeho pokoru a skromnosť.
      Keď bol vo väzení a zoslabol, že už nemohol posluhovať spoluväzňom, mal výčitky svedomia, že im nedáva dobrý príklad.
      Často vyhlasoval, že ho za biskupa vybrali len z núdze, lebo nemali nikoho iného, a pod.
      Keď sa v jeho prítomnosti hovorilo o mimoriadnych nadprirodzených daroch, ktorými ho Boh vyznamenal, o jeho stigmách alebo o dare levitácie, či bilokácie, vždy sa bránil a hovoril: „To je nezmysel, neverte všetkému, čo ľudia hovoria!“
      Takýmito a podobnými slovami sa vo svojej pokore snažil ukryť všetko to, čo by u ľudí mohlo vyvolať obdiv, rešpekt alebo úctu k jeho osobe (DL 269).
      *
      Pred smrťou, keď zoslabol a opanoval ho smútok a strach, svojho priateľa Františka Ondrušku prosil: „Ferko, ale nepohoršuj sa na mne, ak by som niekedy urobil niečo, čo sa nesluší na biskupa, ja som len obyčajný nehodný človek...“ (DL 269).
      *
      Biskup Pavel sa usiloval byť pre všetkých dobrým príkladom trpezlivosti, modlitby a lásky k blížnym. Viac než plamennými rečami a veľkými slovami snažil sa pôsobiť príkladom svojho vlastného života. Celý jeho život, vrátane pobytu vo väznici, bol svetlým príkladom opravdivého kresťanského správania. V utrpení dozrel a bol už pripravený na obeť (DL 289).
      *
      Jeho pomocný biskup ThDr. Vasiľ Hopko si na neho takto spomína: „Biskup Pavol bol často väznený v najťažších celách-samotkách. Dávali mu vždy robiť tú najťažšiu, ponižujúcu prácu. A predsa, biskupa nevedela pokoriť žiadna práca. Naopak, aby sa utvrdzoval v pokore, sám vyhľadával tie najhoršie práce, že táto ho najviac približuje k Pánu Bohu. Aby seba pokoril a zdokonalil sa v láske k blížnemu, otec biskup zvyčajne zberal nedofajčené ohorky z cigariet. Dozorcovia ho za to odsudzovali, hovoriac, že je lakomý, keď si nekúpi ani cigarety. Avšak spoluväzni ho bránili: Vy sa mýlite, otec biskup vôbec nefajčí. On ale zberá ohorky, vyberá tabak a krúti nové cigarety, aby ich mohol dať druhým väzňom, ktorí fajčia, ale nemajú si za čo kúpiť. Dozorcovia si odvtedy zmenili názor na otca biskupa a odhadzovali kvôli nemu dlhšie ohorky, aby mu urobili radosť“ (PŠ 104).

      Aplikácia:

      Keď sa sv. Bernard so svojimi prvými spoločníkmi vydal na cestu, ktorú mu Boh ukázal, a zvoli si len Boha, idúc za ním po krížovej ceste, Viliam zo S. Thierry hovorí, že „jeho život a život jeho spoločníkov to bola láska.“
      A „všetci, čo videli, ako sa milujú, uznávali, že Boh je v nich“ (Život 3, 15).
      *
      Znalci a analyzátori života sv. Jána z Arsu, zhodne dosvedčujú, že neurobil nijaký veľký, nápadný, heroický čin, avšak všetko čo robil, vždy konal udivujúco dôkladne, spravodlivo, čestne a správne.
      *
      Keď na Štedrý večer roku 1968 oblietaval americký kozmonaut Borman (č. Bormén) so svojimi druhmi Mesiac, základňa USA mu položila otázku, aké má práve pocity. Odpovedal: „Spadla z nás všetka ľudská pýcha a uvedomujeme si svoju malosť.“
      *
      Pápež Ján XXIII., keď sa niečím veľmi zaoberal, hovoril si: „Angelo, veľmi mnoho si na sebe zakladáš.“ To ho upokojovalo.
      Pravý apoštol svojej osobe nekladie veľkú dôležitosť.
      *
      Sv. Tomáš Akvinský čítal raz v kláštore z duchovnej knihy počas obeda svojim kláštorným bratom. Naraz ho predstavený prerušil a pokarhal, že vyslovil zle ktorési slovo. Sv. Tomáš vedel, že ono slovo vyslovil správne, ale pokojne ho opakoval tak, ako si to predstavený žiadal. Keď sa ho neskoršie ktosi opýtal, prečo tak urobil, povedal: „Čo na tom záleží, či nejaké slovo vyslovíme tak alebo inak. Mnoho však záleží na tom, aby sme boli pokorní a poslušní.“
      *
      O sv. Františkovi Borgiášovi sa hovorí, že raz na ceste pred kláštorom upratoval blato. Prišiel k nemu mladý šľachtic s prosbou, aby ho uviedol k sv. Františkovi, že chce vstúpiť do kláštora. „Hneď“ – povedal svätec – „ale najprv mi pomôž!“ Mladík neváhal a ochotne pomohol. Potom sa mu svätec dal poznať a rád ho prijal do kláštora, pretože jeho pokora mu bola známkou Božieho povolania.
      *
      Dňa 28. októbra 1958 bol zvolený za nového pápeža Angelo Roncalli. Na otázku kardinála Tisseranta, či prijíma voľbu, nový pápež odpovedal: „Keď som počul tvoj hlas, tremens factus sum ego et timeo. Čo viem o svojej úbohosti a nízkosti, stačí k môjmu zahanbeniu. Avšak v hlasovaní svojich bratov vidím znamenie Božej vôle: prijímam voľbu od nich vykonanú a skláňam svoju hlavu k horkému kalichu a svoje plecia pod ťarchu kríža.“
      *
      Jánovi XXIII. Ako pápežovi ponosoval sa istý kardinál:
      „Svätý Otče, odkedy ste ma vymenovali za kardinála, natoľko cítim na sebe ťarchu zodpovednosti, že neviem ani spávať.“
      Pápež mu na to žartovne povedal:
      „Keď ma kardináli zvolili za pápeža, tiež som prvú noc zle spal. Ale na druhú noc sa mi vo sne zjavil môj anjel strážca a vyčítal mi: Ján, aj keď si pápežom, nepokladaj sa za takého veľmi dôležitého! Odvtedy spávam celkom pokojne, dobre.“
      *
      Veľmi pekne sa o pokore vyjadril slávny a pritom všetkom pokorný francúzsky filozof B. Pascal, istému posmeškárovi: „Vám aj mne najviac treba, aby som sa pred Bohom a ľuďmi úprimne pokorili, lebo Boh nás bez pokory nespasí.“
      *
      Pri upratovaní chrámu položila kňazovi pomocnica v chráme túto otázku:
      „Kto je ten chudáčik?“
      Kňaz sa usmial a povedal:
      „Svätý Ján Vianney, arský farár. Dobre ste ho vystihli. Bol to v práci a v obetách za spásu duší svojich veriacich naozaj chudáčik: chudobný, pôstmi a umŕtvovaním poznačený duchovný otec. Ale tento chudáčik rozdával plným priehrštím srdca toľko bohatstiev nebeských darov, že si ho všetci veľmi vážili i pri je skromnej a často súcit vzbudzujúcej postave. Dodnes má meno v celom kresťanskom svete.“
      *
      Angelo Giuseppe Roncali, neskorší pápež Ján XXIII. Mal zvláštny dar priblížiť sa k srdcu tých, ktorí sa s ním stretli. Z jeho duchovného denníka môžeme vyčítať, že ho Boh štedro vybavil vzácnymi darmi ducha. Poznáme jeho hlavné životné rozhodnutie: „Musím zostať verný svojmu dobré u predsavzatiu, a to za každú cenu. Chcem byť dobrý a voči každému.“
      *
      Pápež Ján XXIII. vo svojich listoch príbuzným často radil, aby sa v každom prípade snažili vžiť do situácie blížneho a vtedy im odpadnú mnohé prekážky lásky. V roku 1943 napísal svojmu bratovi Jozefovi: „Usilujme sa nadovšetko získať presvedčenie, že nie všetko, čo druhí robia, je zlé a všetko, čo my robíme, je dobré. Čím viac uplatníme v každom prípade pokoru a ohľad na blížneho a dovolíme blížnemu, aby sa presadil, tým viac nás bude Pán požehnávať a my budeme vždy a s každým dobre vychádzať.“
      To je zlaté pravidlo pri našich vzťahoch s ľuďmi.
      *
      Pápež Pavol I. vo svojom príhovore pred poludňajšou modlitbou Anjel Pána v nedeľu 24. septembra 1978 o. i. povedal: „Nech sa každý z nás snaží byť dobrým, nech sa snaží „nakaziť“ druhých svojou dobrotou a láskou, ktorej učil Kristus...“
      *
      Pápež Ján Pavol I. pri svojej prvej všeobecnej audiencii v stredu 6. septembra 1978 o. i. povedal prítomným: „Aby sme boli dobrými, musíme byť v poriadku pred Bohom, pred blížnymi a pred sebou samými.“
      *
      Dominik Pecka vo svojom poslednom odkaze hovorí všetkým: „Žite životom lásky, dobroty, radosti a krásy, aby ste na konci života nestali s prázdnymi rukami.“
      To je vlastne Božie prikázanie v praxi: láska a dobro.


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet