21.júl 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Láska prichádza až na ostatok, ako naposledy prichádza končiar. V zjavení, ktoré nám Boh zanechal, je reč o láske až na posledných stránkach. Musíme vystúpiť po mnohých stupňoch, aby sme zazreli lásku, musíme preputovať veľa krajov, kým uzrieme vypínať sa vrch lásky.”

~PETER LIPPERT~

24.09.2003 - Juliána Demjanová
čítanosť1634 reakcie0
(Share 365 0)


Téma: Evanjelizácia / Hlásať Evanjelium

Kartotéka

      Poslanie Cirkvi sa kryštalizuje a rozvíja v evanjelizácii, ktorej dejiny sa začínajú milosťou a príkazom Ježiša Krista: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu“ (Mk 16, 15). „Evanjelizovanie“ – tak píše Pavol VI. – „je milosťou a vlastným povolaním Cirkvi a vyjadruje jej pravú povahu.“ 1
      Evanjelizovať pre Cirkev znamená prinášať radostnú zvesť celému ľudstvu, ľudí vnútorne pretvárať a vytvárať z nich nové ľudstvo: „Hľa všetko robím nové.“ 2
      „Hlásateľom evanjelia je ten, kto neustále hľadá pravdu aj za cenu osobného odriekania a utrpenia a vie, že ju má odovzdávať ďalej. Pravdu nikdy nefalšuje, neprekrúca, aby sa ľuďom lepšie páčila, aby budila obdiv, či vyvolávala úžas, alebo aby tým sám seba staval do popredia. Zjavenú pravdu neodmieta a nezatajuje ani z ľahostajnosti, ani z lenivosti, ani pre osobné pohodlie, či zo strachu. Nezanedbáva ani jej štúdium, veľkodušne jej slúži a nesnaží sa ju podriaďovať vlastným cieľom.“ 3 Požiadavke pravdy sa musí podriadiť každý, kto chce evanjelizovať. Postoj pravdy je nevyhnutnou podmienkou k tomu, aby evanjelizácia priniesla ovocie: „Pravdivý svedok zachraňuje životy“ (Prís 14, 25).
      Evanjelizovaním sa Cirkev buduje a upevňuje ako spoločenstvo viery. „Radostné posolstvo“ spôsobuje v srdciach a v živote ľudí obrátenie a osobné rozhodnutie pre Ježiša Krista, Pána a Vykupiteľa.
      Ježišov imperatív: „Iďte... a hlásajte evanjelium!“ si zachováva svoj význam a svoju neodkladnú naliehavosť. Nielen situácia vo svete, ale aj v mnohých častiach Cirkvi, si dnes absolútne vyžaduje ešte bezprostrednejšie a veľkodušnejšie nasledovanie toho Kristovho slova. Každý učeník je osobne povolaný; nikto sa nemôže vyhnúť tomu, aby nedal osobnú odpoveď: „Beda mi, keby som evanjelium nehlásal!“ (1 Kor 9, 16).
      „Podmienky spoločnosti nás všetkých nútia prijať metódy a všetkými silami hľadať cesty a spôsoby, ako prinášať ľuďom dnešnej doby kresťanské posolstvo.“ 4
      Kresťanstvo je náboženstvo lásky. Ježiš je majster a učiteľ lásky. Dokazuje to tým, že zomiera na kríži. Ježiš hovorí, že láska v sebe zahŕňa celý zákon. Láska je prvé a najdôležitejšie prikázanie. Môžu kresťania povedať, že sa naučili od Krista milovať? Ak poznajú slová večného života, prečo ich nikdy nikomu nehovoria? Ak sa skutočne naučili milovať od Krista, musia vedieť, že láska to nie je len prijímať, ale aj dávať. Ježiš Kristus je predsa vzor dávania. Aké je teda poslanie každého kresťana? Byť soľou zeme! Byť svetlom sveta! Byť hlasom Jána Krstiteľa a kričať ako on na púšti: „Pripravte cestu Pánovi!“ Kristus má poslanie – byť rybárom ľudí, byť pastierom, ktorý ide a hľadá stratenú ovcu. A my máme byť svedkami Krista, až po samý kraj zeme.5
      Milovať tým, že evanjelizujeme, evanjelizovať tým, že milujeme a do hĺbky prežívať svoje povolanie kresťana – svätosť. Tak sa osvedčia slová sv. Jána Zlatoústeho:
      „Nič nie je zbytočnejšie ako kresťan, ktorý sa nestará o spásu druhých... Ak kvas neprekvasí cesto, možno ho nazvať kvasom? Nehovor: Ja nie som schopný pohnúť druhými. Ak si kresťan, nie je možné, aby sa okolo teba niečo nedialo... Tu ide o podstatu kresťanstva. Tvrdiť, že kresťan nemôže byť užitočný druhému, je rovnako protirečivé, ako upierať slnku schopnosť osvetľovať.“6
      Prvý Jánov list nám hovorí: „A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za Spasiteľa sveta. Kto vyzná: »Ježiš je Boží Syn,« ostáva v ňom Boh a on v Bohu“ (1Jn 4,14-15). To platí o tom človeku, ktorý uznáva Krista ako Spasiteľa sveta. Apoštol Pavol je v tomto bode veľmi praktický. Položil niekoľko veľmi jasných otázok v liste Rimanom. Hovorí: „Lebo každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený. Ale ako budú vzývať toho, v ktorého neuverili? A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa?“ (Rim 10, 13-14). Všetko sa teda začína tým, že ohlasujeme slovo, ohlasujeme meno Ježiša Krista. A toto nie je len úloha kňazov, ale aj poslanie Božieho ľudu.7


1 PAVOL VI.: Evangelii nuntiandi. Trnava : SVV, 1999, čl. 14.
2 Tamtiež čl. 18.
3 Tamtiež čl. 78.
4 PAVOL VI.: Evangelii nuntiandi, čl. 3.
5 Porov. FORREST, T.: Evanjelizácia 2000. Zvolen : JAS, 1996, s. 12-13.
6 MOENS, J. – L.: Evanjelizovať znamená milovať. Nitra : Garmond, 1995, s. 6.
7 Porov. FORREST, T.: Evanjelizácia 2000, s. 15-16.
09.06.2007 | Čítanosť(4573)
Téma: Evanjelizácia
30.09.2010 | Čítanosť(2420)
Téma: Evanjelizácia


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet