27.jún 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Pri všetkom je dôležitý pokoj. Ale rovnako aj viera a dôkladnosť.”

~JÁN XXIII.~

19.06.2003 - o. RNDr. Jozef Voskár
čítanosť1360 reakcie0
(Share 344 0)


Téma: Kristus nemá alternatívu / Mesiáš

Myšlienky... 144/2003

      Francúzsky cisár Napoleon Bonaparte si raz, keď sa blížil k vrcholu svojej slávy a moci, dovolil v prítomnosti svojich najbližších spolupracovníkov povedať, že on raz musí byť rak slávny ako Kristus. Všetkých táto cisárova trúfalosť zamrazila a jeho komorník do trápneho ticha, ktoré nastalo duchaplne povedal – áno vaše veličenstvo, určite budete, ale si dovolím pripomenúť, že budete predtým musieť splniť dve „malé“ podmienky. Musíte sa dať ukrižovať a na tretí deň musíte vstať zmŕtvych.
      Táto malá epizódka zo života cisára Napoleona, ktorý ako vieme z dejín skončil veľmi neslávne, nám ponúka príležitosť k úvahe, kto je skutočný mesiáš, kto ním naozaj môže byť, aké je jeho skutočné poslanie, či už naozaj prišiel, alebo ešte len príde, či ten čo prišiel je naozaj pravý, a lebo tí, čo sa aj dnes vyhlasujú za nových a pravých mesiášov sú poslaní od Boha, alebo od niekoho iného.
      Na takéto a podobné otázky nám odpovedá Sväté písmo vo svojej chronológii a to od prísľubu Mesiáša, ktorý Boh dal prvým rodičom v raji po ich páde do hriechu. Táto časť knihy Genezis sa dokonca volá „protoevanjelium“ – radostná zvesť pre padnuté ľudstvo, že príde Mesiáš a vykúpi človeka z hriechov a obnoví v ňom Boží život. Potom Písmo hovorí v proroctve Izaiášovom, ako Mesiáš vykúpi človeka, že to bude muž bolesti a Micheáš zasa predpovedá, že sa narodí v Betleheme z rodu Dávidovho. A tak postupne sa charakterizuje postava pravého a jediného Mesiáša – Krista, na ktorom sa splnili všetky proroctvá Starého zákona a všetky svedectvá a výroky Nového zákona. Sám Ježiš v niekoľkonásobnej predpovedi svojho utrpenia a zmŕtvychvstania určil pravé poslanie Mesiáša – vykúpenie ľudstva z hriechu, z večnej smrti a darovanie večného života v Božej láske. Emauzským učeníkom na ceste vykladal Písma, ktoré sa na neho vzťahovali a s výčitkou dodáva – vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo predpovedali proroci. Či nemal Mesiáš všetko toto pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy? (por. Lk 24, 26)
      Najostrejšie dialógy viedol Ježiš s elitou židovského národa, s farizejmi a zákonníkmi práve v otázke jeho povolania ako Mesiáša. Ak si Mesiáš, povedz nám to otvorene. Už som vám povedal a neveríte. (por. Jn 10, 24) Ak neveríte mojim slovám, verte mojim skutkom, načo niektorí Židia v hádke medzi sebou dokonca povedali – a keď príde Mesiáš, vari urobí viac znamení, ako spravil tento? (por. Jn 7, 31) A keď Jánovi učeníci prišli s odkazom ku Ježišovi, či on je ten, ktorý má prísť, alebo majú čakať iného, Ježiš povedal: „Odkážte Jánovi čo počujete a čo vidíte – slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvy vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium“ (Mt 11, 2). Také boli teda skutky pravého Mesiáša a predsa mu neuveril celý židovský národ. Nám však stačí svedectvo tých, čo v neho uverili a uznali ho za Mesiáša. Simeonovi Svätý Duch zjavil, že neumrie skôr, kým neuvidí Pánovho Mesiáša..., Ondrej hovorí svojmu bratovi Petrovi – našli sme Mesiáša..., Samaritánka hovorí – verím, že príde Mesiáš..., Peter vyznáva – ty si Mesiáš, Syn živého Boha..., Lazárova sestra Marta hovorí – ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet...
      Ježiš však tiež povedal – ak neuveríte, že Ja Som (Jahve), zomriete vo svojich hriechoch. A keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som (por. Jn 8, 24). Z toho teda vyplýva jasný postulát, že skutočným Mesiášom s jeho pravým poslaním vykúpenia človeka z hriechu nemôže byť nikto iný ako sám Boh, ktorý sa stal človekom. „V nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení“ (Sk 4, 12).
      A teda aj dnes, keď je svet v stálom pokušení zrieknuť sa pravého Mesiáša a prijať nejakého nového, musíme vedieť, že všetci iní sú falošní a už úplne zbytoční. U veriť v toho pravého Mesiáša, Ježiša Krista je však aj dnes vecou našej osobnej viery a nie nejakého tradicionalizmu, alebo davovej psychózy. Bohom vopred určení svedkovia Kristovho vzkriesenia nám stačia na to, aby paschálne udalosti, ktoré sme tohto roku liturgicky slávili priniesli ovocie našej pevnejšej osobnej viery a presvedčivejšieho svedectva nášho praktického kresťanského života.
      Zmŕtvychvstalý Ježiš je jediný a pravý Mesiáš pre celý svet a nemá žiadnu inú alternatívu, pretože Boh nemôže mať dve rôzne pravdy pre tú istú vec. A l e l u j a !
13.10.2003 | Čítanosť(2858)
Téma: Kristus / Smrť
20.09.2005 | Čítanosť(2685)
Téma: Kristus / Kríž / Obeta
25.11.2005 | Čítanosť(2307)
Téma: Kristus / Vzkriesenie


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet